Pate Me-o cho mèo gói 80g

12.300 

1-3kg => 260-615g thức ăn hàng ngày

3-4kg => 615-760g thức ăn hàng ngày

>4kg => >760g thức ăn hàng ngày